Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Protocollen en checklists

Om scholen in het primair onderwijs en de kinderopvang te ondersteunen bij de gedeeltelijke heropening sinds 11 mei, de volledige heropening op 8 juni en de laatste aanpassingen per 1 juli vind je hieronder een aantal documenten.

Protocol volledig openen basisonderwijs per 1 juli

Dit protocol is een vervolgversie op het protocol voor de gedeeltelijke openstelling van het basisonderwijs. Op basis van het kabinetsbesluit rond de volledige heropening op 8 juni hebben de partijen dit vervolgprotocol ontwikkeld. Voor de periode na 1 juli zijn nog enkele aanpassingen gedaan.

Bekijk ook de veelgestelde vragen en antwoorden over het protocol.

Protocol volledig openen speciaal onderwijs per 1 juli

Dit protocol is een vervolgversie op het protocol voor de opstart van het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Dit vervolgprotocol omvat enkele verruimingen en verduidelijkingen gebaseerd op het kabinetsbesluit om de basisscholen weer geheel open te stellen. Uit dat besluit volgen ook enkele verruimingen voor het speciaal (basis)onderwijs, zoals de aanwezigheid van vaste vrijwilligers in de school. Voor de periode na 1 juli zijn nog enkele aanpassingen gedaan.

Protocol bewegingsonderwijs na 1 juli

Woensdag 24 juni werd bekend dat er in het nieuwe schooljaar 2020-2021 bewegingsonderwijs kan worden gegeven zonder de 1,5 meter afstand, zowel buiten als binnen. 

Ook in het vso hoeven de leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand in acht te nemen; tussen leerlingen en docent, en docenten/medewerkers onderling, wordt de 1,5 meter afstand wel gehandhaafd.

Het protocol is opgesteld door de KVLO en het LO-platform in afstemming met OCW, AVS, RIVM en de PO-Raad.

Servicedocument voor besturen

Het servicedocument 1.0 van het ministerie van OCW bevat handvatten die schoolbesturen kunnen gebruiken ter voorbereiding op het opstarten van het onderwijs na de zomervakantie. 

Aan het einde van de zomervakantie komt er een versie 2.0, waarin de beschreven onderwerpen verder worden uitgewerkt en waarin wordt besproken hoe te handelen bij een mogelijke nieuwe uitbraak. 

Neusverkouden kinderen

Beslisbomen AJN

In de zogenoemde beslisbomen van de AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK vind je richtlijnen voor het wel of niet toelaten van neusverkouden kinderen op de kinderopvang en school.

Handreiking RIVM

In de zogenoemde LCI-richtlijn (LCI staat voor Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding) van het RIVM is een bijlage opgenomen over het beleid rond kinderen met neusverkoudheid: de Handreiking bij neusverkouden kinderen. Deze bijlage is op 11 juni 2020 op enkele punten aangepast. Hieronder vind je een toelichting op de aanpassingen.

Factsheet testen medewerkers basisonderwijs en kinderopvang

Basisscholen, buitenschoolse opvang, kinderdagopvang en gastouderopvang gaan vanaf 11 mei 2020 (gedeeltelijk) open. Per 6 mei 2020 kan het personeel zich bij klachten alvast laten testen bij de GGD. Hoe gaat het testen in zijn werk?

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen over de heropening van scholen. Staat je vraag er niet bij? Stel dan je eigen vraag.

Terug