Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Protocollen en checklists

Om scholen in het primair onderwijs en de kinderopvang te ondersteunen vind je hieronder een aantal documenten.

Protocol volledig openen basisonderwijs (versie september)

Dit protocol is een volgende versie van het protocol voor de volledige opening van het basisonderwijs. Deze nieuwe versie omvat enkele verruimingen en verduidelijkingen gebaseerd op het kabinetsbesluit van 24 juni 2020 en de daarop volgende wijzigingen en nieuwe richtlijnen van o.a. het RIVM. 

Bekijk ook de veelgestelde vragen en antwoorden over het protocol.

Protocol volledig openen speciaal onderwijs (versie september)

Deze protocollen zijn een volgende versie van de protocollen voor de volledige opening van het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Deze nieuwe versies omvatten enkele verruimingen en verduidelijkingen gebaseerd op het kabinetsbesluit van 24 juni 2020 en de daarop volgende wijzigingen en nieuwe richtlijnen van o.a. het RIVM. 

Protocol bewegingsonderwijs na 1 juli

Woensdag 24 juni werd bekend dat er in het nieuwe schooljaar 2020-2021 bewegingsonderwijs kan worden gegeven zonder de 1,5 meter afstand, zowel buiten als binnen. 

Ook in het vso hoeven de leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand in acht te nemen; tussen leerlingen en docent, en docenten/medewerkers onderling, wordt de 1,5 meter afstand wel gehandhaafd.

Het protocol is opgesteld door de KVLO en het LO-platform in afstemming met OCW, AVS, RIVM en de PO-Raad.

Servicedocument voor besturen

Het Servicedocument funderend onderwijs coronavirus COVID-19 van het ministerie van OCW bevat handvatten voor schoolbesturen.

Het ministerie van OCW bundelt de laatste stand van zaken van de landelijke maatregelen voor het funderend onderwijs in dit servicedocument. Het is nadrukkelijk geen vervanging maar een aanvulling op de diverse protocollen en richtlijnen. In het servicedocument wordt dan ook waar nodig naar diverse protocollen verwezen.

Dit document is een vervolg op versie 1.0.

Neusverkouden kinderen

Beslisbomen AJN

In de zogenoemde beslisbomen van de AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK vind je richtlijnen voor het wel of niet toelaten van neusverkouden kinderen op de kinderopvang en school.

Handreiking RIVM

In de zogenoemde LCI-richtlijn (LCI staat voor Landelijke Co√∂rdinatie Infectieziektebestrijding) van het RIVM is een bijlage opgenomen over het beleid rond kinderen met neusverkoudheid: de Handreiking bij neusverkouden kinderen. Deze bijlage is op 11 juni 2020 op enkele punten aangepast. Hieronder vind je een toelichting op de aanpassingen.

Factsheet testen medewerkers basisonderwijs en kinderopvang

Basisscholen, buitenschoolse opvang, kinderdagopvang en gastouderopvang zijn vanaf 11 mei 2020 (gedeeltelijk) open. Per 6 mei 2020 kan het personeel zich bij klachten alvast laten testen bij de GGD. Hoe gaat het testen in zijn werk?

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen over de heropening van scholen. Staat je vraag er niet bij? Stel dan je eigen vraag.

Terug