Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Voorkomen van schooluitval

Op de nieuwe website weeraanwezigopschool.nl vind je betrouwbare informatie om ook de leerlingen die niet uit zichzelf komen, weer terug op school te krijgen. Zo willen de initiatiefnemers schooluitval van kinderen nu en in de toekomst voorkomen.

De informatie wordt dagelijks aangepast op basis van de actuele stand van zaken en is specifiek bedoeld voor schoolleiders, leraren, intern begeleiders en zorgco√∂rdinatoren. De website is een samenwerking van het ministerie van OCW, de VO-raad, de PO-Raad en Ingrado, de landelijke brancheorganisatie voor leerplicht en RMC (Regionale Meld- en Co√∂rdinatiefunctie voortijdig schoolverlaten).

Ga naar weeraanwezigopschool.nl

Terug