Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Leerlingenzorg

Bij lesgeven op afstand ontstaan ook grote zorgen over zorgleerlingen en kwetsbare leerlingen. Hieronder vallen leerlingen die:

Start vanuit de zorgplannen en afspraken die al bij de school aanwezig zijn en kijk wat daarop aanvullend nodig is.

Stap 1: In kaart brengen

Als eerste is het van belang deze groep leerlingen goed in kaart te brengen. Het beste is om regelmatig een-op-een contact te hebben met elke leerling. Zo inventariseer je op tijd signalen dat er iets niet goed gaat. Hoe je zo’n gesprek kunt aanpakken? Daarvoor zijn tips verzameld bij pedagogiek. Het NJI heeft ook tips verzameld om goed contact te houden met alle leerlingen.

Stap 2: IB’er op de hoogte stellen

Vervolgens is het van belang de IB’er hiervan op te hoogte te stellen. De intern begeleider kan ook zelf het initiatief nemen, bijvoorbeeld door het voeren van groepsbesprekingen. Met als focus de vraag: hoe gaat het met elke leerling die op afstand les krijgt? Je kunt samen met de IB’er voor de kwetsbare leerlingen en hun ouders een plan opstellen voor betere ondersteuning. En jullie kunnen samen met leerling en ouder regelmatig een zorggesprek inplannen om dit plan samen te concretiseren en te evalueren.

Zijn er zorgen om de veiligheid van een leerling? Dan is het noodzakelijk andere stappen te zetten. Zie voor concrete handvatten de informatie van het Nederlandse Jeugd Instituut over het handelen bij zorgen om veiligheid en spanningen in het gezin. Ook geeft het expertisecentrum tips over het omgaan met rouw en verdriet in coronatijd.

Voor didactische ondersteuning kun je ervoor kiezen extra contact te leggen met de leerling voor het geven van verlengde instructie. Ook kunnen stagiaires of onderwijsondersteuners worden ingezet om de leerling vaker te begeleiden. Of je kunt als school aanbieden te helpen of praktische tips te geven. Niet alleen aan de leerling, maar ook aan de ouder.

Stap 3: Informeren bestuur

Als laatste is het van belang dat het algemene beeld van zorg rondom kwetsbare leerlingen via de schoolleider ook bovenschools bekend wordt. Zo kan het bestuur in overleg met de gemeente, het SWV, de GGD en eventueel andere instanties een bredere ondersteuning organiseren. Het NJI biedt voorbeelden van maatwerk in de verbinding tussen onderwijs, gemeenten en jeugdhulp.

Terug