Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Kaarten PO-Raad

De PO-Raad publiceert 4 kaarten, gericht op de inhoudelijk focus en inrichting voor de groepen 1 t/m 8 met ondersteunende vragen voor schoolteams, schoolleiders en schoolbestuurders.

Kaart 1. Onderwijs op afstand: inhoudelijke focus en inrichting

Deze kaart ondersteunt schoolteams, schoolleiders en schoolbestuurders bij het keuzeproces om onderwijs op afstand in te richten. De kaart besteedt aandacht aan de pedagogische benadering en biedt vervolgens ondersteunende vragen voor het onderwijs op afstand in lezen, taal en rekenen-wiskunde. Ook bevat de kaart een aantal vragen die schoolleiders en bestuurders kunnen ondersteunen bij het continue proces van keuzes maken bij het geven van onderwijs op afstand.

Het uitgangspunt voor het gebruik van deze kaart is dat schoolteams zich baseren op de eigen onderwijsmethoden en daarin keuzes maken om te komen tot leerdoelen en een goed aanbod voor de leerlingen. Die keuzes zijn erop gericht de voortgang in de taal/lees- en reken-wiskunde-ontwikkeling zoveel mogelijk te laten aansluiten bij het niveau dat de leerlingen in de schoolsituatie hadden. Ook gaat het om keuzes die moeten worden gemaakt als de scholen weer opengaan. De scholen bepalen zelf wat haalbaar is en op welke manier zij dit vormgeven binnen de eigen schoolcontext.

Kaart 2. Onderwijs op afstand kleuters: focus en inrichting

Deze kaart biedt scholen handvatten om het onderwijs op afstand in groep 1 en 2 vorm en inhoud te geven. Uitgangspunt is dat het welbevinden en het gevoel van veiligheid van kinderen voorop staat. Het onderwijs aan jonge kinderen vraagt andere accenten dan het onderwijs in de hogere groepen. Deze kaart geeft handreikingen voor het leggen van die accenten.

Voor leraren en schoolleiders zijn vragen geformuleerd die kunnen helpen bij de inrichting van het onderwijs op afstand, bij het stellen van prioriteiten en bij het samenstellen van een aanbod en een aanpak die passen bij het leren en ontwikkelen van jonge kinderen. De scholen bepalen zelf wat uiteindelijk haalbaar is en op welke manier ze het leren op afstand voor kleuters vormgeven binnen de eigen schoolcontext.

Kaart 3. Onderwijs op afstand: leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften

Hoe gaan scholen in deze periode om met de leerlingen die op school extra ondersteuning kregen? Het verschilt per school hoe het onderwijs op afstand gestalte krijgt en in hoeverre differentiatie mogelijk is.

Sinds de scholen moesten sluiten is er terecht veel aandacht voor leerlingen in kwetsbare situaties. Daarnaast hebben veel schoolteams gesproken over de te nemen stappen in de leerlijnen, en over de organisatie voor leerlingen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Op deze kaart maken 5 scholen zichtbaar wat zij belangrijk vinden bij onderwijs op afstand en hoe ze omgaan met de leerlingen die specifieke ondersteuningsbehoeften hebben.

Kaart 4. Weer terug naar school

Leerlingen komen voor de helft van de tijd weer naar school. Naast het nemen van veiligheidsmaatregelen, is het nodig dat scholen nadenken over de inhoudelijke focus en de inrichting van het onderwijs voor de komende periode. Wat kan er aan onderwijs worden gegeven in de beschikbare tijd op school ? Het welbevinden van de leerlingen, aandacht geven en vertrouwen uitstralen zijn hierbij belangrijke voorwaarden.

In deze kaart draait het om de vraag: welke keuzes maakt de school voor zowel het onderwijs op school als voor het onderwijs op afstand als de leerlingen weer deels naar school komen?

Kaart 5. Focus en inrichting van ondersteuningsprogramma’s 

Nu de scholen fysiek open zijn en de kinderen weer naar school komen, hebben scholen veel aandacht voor welbevinden en sociale veiligheid. Daarnaast hebben ze de taak in beeld te brengen wat de effecten van de periode van afstandsonderwijs op de ontwikkeling van de leerlingen zijn geweest.

Dankzij de subsidieregeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021 kunnen scholen die leerlingen die niet optimaal hebben geprofiteerd van het afstandsonderwijs extra ondersteuning bieden. Alle scholen kunnen gebruikmaken van de regeling en zo deze leerlingen met extra tijd en ondersteuning helpen bij het bereiken van hun leer- en ontwikkeldoelen. De school en het bestuur kunnen er een eigen, passende invulling aan geven en daarbij eventueel derden inschakelen.

Deze kaart reikt informatie en vragen aan, waarmee schoolteams en bestuurders aanpakken en organisatievormen kunnen kiezen. Zo kunnen zij de komende maanden gericht tegemoetkomen aan de extra ondersteuningsbehoeften van leerlingen.

Terug